Notice: Undefined index: tapatalk_body_hook in /home/klient.dhosting.pl/wipmedia2/forum/Sources/Load.php(2458) : eval()'d code on line 205
 • Strona główna
 • Szukaj
  •  
 • Zaloguj się
  • Nazwa użytkownika: Hasło:
   Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?

Autor Wątek: [Police] Nowy Dyrektor w Białej  (Przeczytany 418011 razy)

Offline sz

 • Gaduła
 • ******
 • Wiadomości: 269
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Nowy Dyrektor w Białej
« Odpowiedź #630 dnia: Wrzesień 09, 2014, 13:24:26 »
I to właśnie skutek zlikwidowania calodobowej portierni.ktora byla na dole w internacie.osoby tam pracujace pilnowaly szkoly i terenu. A teraz wyszlo, kto mial racje. Rownie dobrze ktos do pokojow uczniow moze w nocy wejsc.
sz

Offline stokrotka84

 • Gaduła
 • ******
 • Wiadomości: 464
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Nowy Dyrektor w Białej
« Odpowiedź #631 dnia: Wrzesień 09, 2014, 13:55:59 »
Za moich czasów w internacie nie było kamer a w portierni na pierwszym piętrze internatu była tylko jedna osoba która ogarniała 3 piętra. Była metalowa krata  na 1 pietrze zamykana przez wychowawcę i nigdy nie zdarzyło się aby ktoś obcy wtargnął na teren internatu. Nie przypominam sobie aby ktokolwiek pilnował parteru tj. fundacji i terenu przy stołówce. O 22:00 lub 23 :00  (nie pamiętam dokładnie) wychowawca internatu schodził na dół, zamykał wejście do budynku na klucz i to tyle. Nigdy nic się nie wydarzyło. 

Offline czarna_301

 • Gaduła
 • ******
 • Wiadomości: 209
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Nowy Dyrektor w Białej
« Odpowiedź #632 dnia: Wrzesień 09, 2014, 16:01:19 »
ale jesli jest monitoring to raczej po cos? chyba ze nie rozumiem czegos :D oszczedza się na monitoringu, paniach sprzatających ale wydaje bajońskie sumy na prawników?
Proszę tez zwrócic uwage na plan lekcji to bardzo ciekawa lektura dla kogos kto ma pojecie o tych sprawach ;)

Offline uzytek

 • Stały bywalec
 • ***
 • Wiadomości: 53
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Nowy Dyrektor w Białej
« Odpowiedź #633 dnia: Wrzesień 09, 2014, 17:18:33 »
ale ja nie mam pojęcia o tych sprawach :-[ co mam zrobić? na co mam zwrócić uwagę?
uzytek

Offline antekmańcewyrwałnogę

 • Rozpisuje się
 • *****
 • Wiadomości: 184
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Nowy Dyrektor w Białej
« Odpowiedź #634 dnia: Wrzesień 09, 2014, 22:06:56 »
Kiedyś były inne czasy....nie było też pracowni wyposażonych w drogi sprzęt.

Offline sz

 • Gaduła
 • ******
 • Wiadomości: 269
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Nowy Dyrektor w Białej
« Odpowiedź #635 dnia: Wrzesień 09, 2014, 22:39:48 »
A za moich czasów niewyobrażalne bylo aby takie rzeczy sie dzialy.juz cale województwo lapie sie za glowe i niedowierza, ze tyle skarg i zarzutow pozostaje bez echa a niektórzy ludzie nie maja honoru i godnosci. W portierni internatu jest caly system monitoringu. Nie obslugiwany teraz przez nikogo.A co by bylo gdyby ktorys z uczniow naszedl zlodziei?
sz

Offline czarna_301

 • Gaduła
 • ******
 • Wiadomości: 209
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Nowy Dyrektor w Białej
« Odpowiedź #636 dnia: Wrzesień 09, 2014, 22:44:48 »
pracownicy administracyjni, rodzice, a teraz tez nauczyciele wszyscy czuja ze szkoła tonie tylko nie pani Dyrektor i Starostwo. Plan lekcji to wielka niewiadoma dla połowy rodziców, szczególnie tych z pierwszych klas, dzieciaki nie majace pojecia gdzie maja odbywac sie lekcje, nauczyciele szukający klas z ktorymi maja miec zajecia hmmmm. Wiem ze to poczatek roku i plan moze ulegac nowelizacji ale ten ułozony jest tragicznie. Są klasy które jezyk polski z calego tygodnia robia w jeden dzień, nikt mi nie powie ze po 4 godzinach polskiego i nauczyciel i uczniowie nie beda znudzeni i mieli siebie dosc. Skarga nauczycieli :
Skarga na dyrek­tora Zespołu Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Policach

Skła­damy skargę na dyrek­tora Zespołu Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach Agatę Mar­ko­wicz – Narę­kie­wicz, ponie­waż dzia­ła­nia pani dyrek­tor oraz metody zarzą­dza­nia pla­cówką powo­dują cał­ko­wity chaos w szkole, co sta­nowi bez­po­śred­nie zagro­że­nie bez­pie­czeń­stwa uczniów. Ponadto, pani dyrek­tor lek­ce­waży upraw­nie­nia Rady Peda­go­gicz­nej oraz szy­ka­nuje i obraża nauczycieli.

Uza­sad­nie­nie:

1)      Przy­kła­dowe dzia­ła­nia dyrek­tora powo­du­jące chaos w szkole:

łama­nie kon­sty­tu­cyj­nej zasady rów­no­ści poprzez przy­dzie­le­nie sal lek­cyj­nych tylko nie­któ­rym oddzia­łom. Pozo­stałe oddziały (w tym pierw­sze) tułają się po szkole lub są wypra­szane z klas zaję­tych przez nie­któ­rych nauczy­cieli (za wie­dzą i zgodą dyrek­tora) na tzw. gabinety,
brak planu lek­cji – np. plan na 5.09.2014 poja­wił się po połu­dniu na stro­nie inter­ne­to­wej szkoły, przy czym część dla nauczy­cieli była sko­pio­wa­nym pla­nem lek­cji z czwartku w ubie­głym roku szkol­nym i nie miała nic wspól­nego z czę­ścią dla uczniów. W poprzed­nie dni tygo­dnia odby­wały się tylko nie­które lek­cje, gdyż plany nauczy­cieli i uczniów nie pokry­wały się. Nie było moż­li­wo­ści wery­fi­ka­cji zapi­sów, gdyż oby­dwie czę­ści planu lek­cji znaj­do­wały się po róż­nych stro­nach tablicy ogło­szeń, a w pokoju nauczy­ciel­skim obo­wią­zuje bez­względny zakaz prze­wie­sza­nia infor­ma­cji umiesz­czo­nych przez dyrektora,
brak przy­działu sal m. in. na zaję­cia mię­dzy­od­dzia­łowe, więc część uczniów błąka się po pla­cówce w poszu­ki­wa­niu swo­jej grupy,
brak dzien­ni­ków lek­cyj­nych dosto­so­wa­nych do punk­to­wego sys­temu oceniania.
2)      Przy­kła­dowe dzia­ła­nia dyrek­tora świad­czące o lek­ce­wa­że­niu upraw­nień Rady Peda­go­gicz­nej Zespołu Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Policach:

jed­no­oso­bowe odrzu­ce­nie przez prze­wod­ni­czą­cego wnio­sku for­mal­nego zgło­szo­nego na radzie peda­go­gicz­nej zwo­ła­nej z ini­cja­tywy nauczy­cieli w dniu 4.09.2014 – odmowa prze­gło­so­wa­nia wniosku,
dzia­ła­nie wbrew woli Rady Peda­go­gicz­nej – zakup dzien­ni­ków nie­do­sto­so­wa­nych do punk­to­wego sys­temu oceniania,
nakła­nia­nie nauczy­cieli i wycho­waw­ców do dory­so­wy­wa­nia w dzien­ni­kach rubryk tak, aby można było pro­wa­dzić w miarę rze­telną dokumentację,
nie­do­pusz­cza­nie do głosu nie­któ­rych nauczycieli,
zatwier­dzone przez radę peda­go­giczną wyniki ankiety doty­czą­cej opi­nii o pracy dyrek­tora szkoły dyrek­tor przed­sta­wiła orga­nowi pro­wa­dzą­cemu szkołę jako uchwałę Rady Pedagogicznej.
3)      Przy­kła­dowe zacho­wa­nia dyrek­tora godzące w dobra oso­bi­ste i gwa­ran­to­wane Kon­sty­tu­cją RP prawa nauczycieli:

prze­moc słowna na posie­dze­niach rady peda­go­gicz­nej – dyrek­tor krzy­czał na nauczycieli,
na pyta­nie skie­ro­wane do dyrek­tora o autora zmian w sta­tu­cie, które mają m.in. cał­ko­wi­cie pozba­wić Radę Peda­go­giczną gwa­ran­to­wa­nych pra­wem upraw­nień, nauczy­cielka Kata­rzyna Igna­siak usły­szała na posie­dze­niu uwagę wygło­szoną przez dyrek­tora, że gdyby nie cho­ro­wała w ubie­głym roku szkol­nym, to wie­dzia­łaby, co się dzieje w placówce,
nauczy­cielka została pomó­wiona publicz­nie przez dyrek­tora o zła­ma­nie tajem­nicy Rady Peda­go­gicz­nej, mimo iż opra­co­wa­nie ankiety upu­blicz­nione przez nauczy­cielkę dr Gabrielę Zalew­ską nie było naru­sze­niem dóbr oso­bi­stych i miało cha­rak­ter infor­ma­cji jawnej,
dyrek­tor dopu­ściła się publicz­nej obrazy jed­nej z naj­bar­dziej sza­no­wa­nych w szkole nauczy­cie­lek, insy­nu­ując, iż ta nie poświęca czasu swoim wychowankom,
prośba Kata­rzyny Igna­siak o wgląd do ubie­gło­rocz­nych dzien­ni­ków oddzia­łów, w któ­rych pro­wa­dzone były lek­cje w zastęp­stwie w cza­sie dłu­go­trwa­łej cho­roby nauczy­cielki, w celu usta­le­nia, czy przy­pad­kiem nie opusz­czono reali­za­cji jakichś pla­no­wa­nych haseł pod­stawy pro­gra­mo­wej spo­tkała się z szy­der­czą uwagą dyrek­tora skie­ro­waną do nauczy­ciela, który takie zastęp­stwa pro­wa­dził, że powi­nien się bać, bo teraz to dopiero zosta­nie skon­tro­lo­wany; dyrek­tor nie wyra­ziła zgody na wgląd do dzienników.
Zacho­wa­nie pani dyrek­tor, pole­ga­jące głów­nie na skłó­ca­niu śro­do­wi­ska, posłu­gi­wa­niu się kłam­stwami, pomó­wie­niami i mani­pu­la­cjami, godzi w honor zawodu nauczy­ciela. Dziś wsty­dzimy się, że taka osoba jest dyrek­to­rem naszej szkoły. Wsty­dzimy się także tego, że cały poprzedni rok szkolny pozwa­la­li­śmy na to, by pani dyrek­tor nami pomiatała.

Doma­gamy się natych­mia­sto­wego pod­ję­cia dzia­łań mają­cych na celu upo­rząd­ko­wa­nie sytu­acji w Zespole Szkół im. Igna­cego Łuka­sie­wi­cza w Poli­cach, gdyż dyrek­tor cał­ko­wi­cie utra­cił nasze zaufa­nie, a prze­pro­wa­dze­nie gło­so­wa­nia nad wotum nie­uf­no­ści, wobec dotych­cza­so­wych dzia­łań dyrek­tora, nie jest moż­liwe. Dyrek­tor nie panuje nad funk­cjo­no­wa­niem szkoły, bez­po­śred­nio zagro­żone jest bez­pie­czeń­stwo uczniów oraz reali­za­cja pod­sta­wo­wych zadań oświa­to­wych placówki.

 

Do wia­do­mo­ści:

Radni Rady Powiatu w Policach
Zwią­zek Nauczy­ciel­stwa Polskiego
NSZZ Soli­dar­ność

Offline bzyku

 • Rozpisuje się
 • *****
 • Wiadomości: 174
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Nowy Dyrektor w Białej
« Odpowiedź #637 dnia: Listopad 28, 2014, 07:58:44 »
http://radioszczecin.pl/1,0,&szukaj=&s=&idx=118755


Pani Agata jednak pożegna się z funkcją Dyrektora "Białej".
Pani Rybakiewicz jest teraz w nieco kłopotliwej sytuacji. Nie komentuje wyroku bo co tutaj komentować.

Offline Wykidajło

 • Weteran
 • *********
 • Wiadomości: 2610
  • Zobacz profil
  • http://www.naszepolice.pl
Odp: [Police] Nowy Dyrektor w Białej
« Odpowiedź #638 dnia: Listopad 28, 2014, 08:29:24 »
Zapewne się pożegna. Co prawda potrzebny jest jeszcze jeden wyrok sądu unieważniający uchwałę w sprawie powierzenia jej stanowiska oraz uchwała nowego zarządu powiatu w sprawie powierzenia go komuś innemu do czasu rozstrzygnięcia nowego konkursu, ale zakończenie raczej będzie właśnie takie (w powiecie też zanosi się na rządy Gryfa).
I szkoda. Pani Agata przez ten rok dała się poznać jako fachowiec, i to nie byle jaki. Mało kto byłby w stanie skutecznie zarządzać szkołą mając przeciwko sobie radę rodziców, która robiła wszystko, żeby szkoła działała jak najgorzej, i część kadry uprawiającej sabotaż na różnych poziomach. A ona nie tylko sobie poradziła, ale też poprawiła sporo zastanych niedociągnięć.
Z moich obserwacji wynika, że miała jeszcze jedną ważną cechę: potrafiła się wycofać z błędnej decyzji. Poprzednia ekipa w takiej sytuacji skupiała się przede wszystkim na tym, żeby się jej nie dało niczego wykazać. Dlatego uważam, że to strata dla szkoły.
Kłamstwo obiegnie świat nim prawda założy buty.

Offline bodzio

 • Gadatliwy
 • ****
 • Wiadomości: 90
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Nowy Dyrektor w Białej
« Odpowiedź #639 dnia: Listopad 28, 2014, 09:52:49 »
Uważam, że ten medal, jak każdy ma dwie strony. Z jednej może i dobrze się stanie, jeśli przyjdzie nowy, niekontrowersyjny dyrektor, być może uspokoi się to niepotrzrbne wrzenie, które niewątpliwie szkodzi wizerunkowi szkoły. Z drugiej strony niektóre sale lekcyjne zaczęły w końcu wyglądać choć trochę nowocześniej, a nie jak z połowy XX wieku. Dla uczniów polickich podstawówek (w większości świetnie wyposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe) zetknięcie się z rzeczywistością, gdzie często jedyną pomocą nauczyciela jest podręcznik i kreda to trochę obciach.

Offline Wykidajło

 • Weteran
 • *********
 • Wiadomości: 2610
  • Zobacz profil
  • http://www.naszepolice.pl
Odp: [Police] Nowy Dyrektor w Białej
« Odpowiedź #640 dnia: Listopad 28, 2014, 12:08:03 »
Uważam, że ten medal, jak każdy ma dwie strony. Z jednej może i dobrze się stanie, jeśli przyjdzie nowy, niekontrowersyjny dyrektor,
Tak tylko zapytam: co rozumiesz przez "niekontrowersyjny"?
Kłamstwo obiegnie świat nim prawda założy buty.

Offline bodzio

 • Gadatliwy
 • ****
 • Wiadomości: 90
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Nowy Dyrektor w Białej
« Odpowiedź #641 dnia: Listopad 28, 2014, 17:18:14 »
Niekontrowersyjny- nie pociągający za sobą niezgodności i sporów. Taki, który zdobędzie zaufanie pracowników i potrafi ich  przekonać do siebie.

Offline Wykidajło

 • Weteran
 • *********
 • Wiadomości: 2610
  • Zobacz profil
  • http://www.naszepolice.pl
Odp: [Police] Nowy Dyrektor w Białej
« Odpowiedź #642 dnia: Listopad 30, 2014, 23:12:17 »
Obawiam się, że tej definicji nikt nie spełniał i nie spełni :)
Kłamstwo obiegnie świat nim prawda założy buty.

Offline bodzio

 • Gadatliwy
 • ****
 • Wiadomości: 90
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Nowy Dyrektor w Białej
« Odpowiedź #643 dnia: Grudzień 01, 2014, 07:21:28 »
Pytanie: Czy to zależy tylko od osoby ewentualnego dyrektora, czy problem leży gdzie indziej. Chyba znamy na nie odpowiedź (niestety).

Offline Gormiti

 • Rozpisuje się
 • *****
 • Wiadomości: 163
  • Zobacz profil
Odp: [Police] Nowy Dyrektor w Białej
« Odpowiedź #644 dnia: Grudzień 06, 2014, 21:12:49 »
No i w końcu dyrektorka która przegrała konkurs wraca, czy Gryflandy tylko wykorzystały m.in. tych ludzi i 1700 lajków: